AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: UNIVERSAL PACK Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 2030 Érd, Aradi u. 12.

Cégjegyzékszám: 1309170633

Adószám: 24953160-2-13

Képviselő: Illés Csaba ügyvezető

Az adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH – 142599/2018

FOGALMAK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy  közvetett  módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a gyűjtés,  rögzítés,  rendszerezés,  tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő kijelölésére  vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy  harmadik  fél-e.  Azon  közhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy  a  megerősítést  félreérthetetlenül  kifejező  cselekedet  útján  jelzi,  hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ALAPELVEK

 A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a  célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  a    cikk  (1) bekezdésének  megfelelően  nem  minősül  az  eredeti  céllal  össze  nem egyeztethetőnek  a  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  történő  további  adatkezelés  („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség  esetén  naprakésznek  kell  lenniük;  minden  észszerű intézkedést  meg  kell  tenni  annak  érdekében,  hogy  az  adatkezelés  céljai szempontjából  pontatlan  személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljék  vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a  személyes  adatok  kezelésére  a    cikk  (1)  bekezdésének megfelelően  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási célból  vagy  statisztikai  célból  kerül  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  érintettek jogainak  és  szabadságainak  védelme  érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és szervezési  intézkedések  végrehajtására  is  figyelemmel  („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő biztonsága,  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”)

ADATKEZELESEK

ÜZENETKÜLDES, KAPCSOLATFELVETEL

 1. A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefon, számlázási cím és szállítási cím (értékesítést követően)
 2. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékesítés
 3. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő/érdeklődő valamennyi érintett és az interneten megtalálható potenciális cégek, akiket a telefonos megkeresést követően érdekel ajánlatunk.
 4. Az adatkezelés időtartama: visszavonásig, az érintett info@universalpack.hu címre küldött törlési kéréséig
 5. Az adatok megismerésére  jogosultak a lehetséges adatkezelő személyek. A  személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: hozzáférés joga, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog, Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén (ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik).
 7. Adatvédelem: az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére.
 • Az érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz 
 • A személyes  adatok  törlését,  vagy  módosítását  az  alábbi  módokon  tudja  érintett kezdeményezni:

          –  postai úton a 2030 Érd, Aradi u. 12.

          –  e-mail útján az info@universalpack.hu e-mail címen

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése 
 2. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A személyes adatokok megadása nélkül, nem tudunk ajánlatot küldeni.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk az üzenetre válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Kontakt név, kontakt telefonszám, kontakt e-mail cím, szállítási cím.
 1. Az érintettek köre: Az adatkezelőtől terméket rendelő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: Alvállalkozói feladatok ellátása.
 3. Az adatkezelés  időtartama:  az  adatkezelő  és  az alvállalkozó közötti megállapodás megszűnéséig
 1. Az adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye:  A  személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Csomagnet.hu Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Egry József utca 11. E.
Adószám: 25181227-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-517735

DPD Hungary Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.
Adószám: 13034283-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-888141

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13 09 111755

Delivery Solutions Kft.
Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
Adószám: 28730978-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 371417

TNT Express Hungary Kft.
Cím: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér
Adószám: 10376166-2-44
Cégjegyzékszám: 01 09 068137

Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01 10 042463

FUTAR.HU Logisztikai Kft. – raklapos mennyiség esetén
Cím: 1039 Budapest, Boglár utca 1. 1. em. 3.
Adószám: 13783767-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 872989

Palletways Group Limited – raklapos mennyiség esetén
Cím: Fradley Distribution Park, Wood End Lane, Fradley, Lichfield WS13 8NE
Adószám: 597 8491 61
Cégjegyzékszám: 02591405

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem beérkezésétől  számított  1  hónapon  belül  tájékoztatja  Önt  a  fenti  kérelmek  nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  Ön  panaszt  nyújthat  be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@universalpack.hu e-mail címen vagy a 2030 Érd, Aradi u. 12 levélcímen).

Ezen kívül az  adatkezelő  esetleges  jogsértése  ellen  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu